กฟภ. ประกาศยกเว้นค่าไฟ อีก 6 เดือน

36
กฟน.ประกาศยกเว้นค่าไฟฟ้า

กฟภ. ประกาศขยายเวลา ยกเว้นค่าไฟอัตราขั้นต่ำออกไปอีก 6 เดือน

เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม –  ธันวาคม  2564 ตามมาตรการเยียวยาช่วยลดค่าใช้จ่ายบรรเทาผลกระทบโควิด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบื้องต้นมีประกาศตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม  – มิถุนายน 2564 โดยประกาศแรก ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีประกาศให้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำจากกำหนดเดิมออกไปอีก 6 เดอืน คือตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดอืน กรกฎาคา – ธันวาคม 2564

โดยเป็นการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบันกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่3 กิจการขนาดกลาง ประเภท4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และประเภทที่7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าไฟตามต้องการพลังงานไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here