ครม. มีมติเห็นชอบร่างกำหนดเพิ่มเกณฑ์การสอบใบขับขี่รวมถึงบิ๊คไบค์

85
ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการร่างกฎเพื่อขอใบขับขี่รวมถึงบิ๊คไบค์ด้วย

ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพื่อการขอและออกใบอนุญาตขับรถ พร้อมกับกำหนดเพิ่มเกณฑ์สอบและอบรมใบขับขี่รถยนต์และรถบิ๊คไบค์

18 สิงหาคม 2563 การประชุมเพื่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีสาระดังนี้

  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบขับรถ พ.ศ. 2548

  2. ปรับปรุงเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ

  3. เพิ่มเติมให้ใบรับรองแพทย์ที่นำมาแสดงระบุว่าไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีสภาวะของโรคที่ที่แพทย์มีความเห็นว่า อาจเป็นอันตรยขณะขับรถ

  4. กำหนดอายุใบรับรองแพทย์ที่นำมายื่นต่อใบขับขี่ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์และถึงวันที่นำมายื่นเพื่อนต่อใบอนุญาต

  5. เพิ่มเติมอำนาจนายทะเบียนในการสั่งการให้ผู้ต่อใบอนุญาตต้องเข้ารับการตรวจและนำใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ

  6. ยกเลิกการใช้บัตรอื่นแทนบัตรประชาชนหรือภาพถ่ายบัตรประชาชน

  7. เพิ่มเติ่มสามารถนำหลักฐานที่ออกโดยหน่อยงานกรมการขนส่งทางบกมอบหมายให้ดำเนินการอบรมมาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาติขับรถได้

  8. กำหนดให้ผู้ที่จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big Bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นของรัฐมนตรีเป็นการเพิ่มเติม

  9. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัญบาลอขงประเทศอื่นออกให้ต้องยังไม่สิ้นอายุ

  10. ถ้าผู้ขอเป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดส่วนบุคคล (5ปี)

 

การอบรมการขับขี่บิ๊คไบค์

ทั้งหมดนี้ เป็นแค่ครม.มีมติเห็นชอบให้ร่างเป็นกฎกระทรวงนะครับ เราคงต้องรอการประกาศใช้ต่อไปอีกครั้ง

เครดิตรายละเอียดข่าวจาก https://news.thaipbs.or.th/content/295615

Hit the road with two bears.pic1
ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here